Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

 

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zwany dalej Rozporządzenie

Jaki jest cel RODO?
Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

 1. wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 2. zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 3. dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 4. harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 5. potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?
RODO stosuje się od 25.05.2018 r.

O jakich danych jest mowa?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług handlowych (począwszy od zamówienia oferty, realizacji sprzedaży, serwisu, gwarancji, reklamacji aż po obsługę sprzedawanych produktów i towarów po upływie ich okresu gwarancyjnego).

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dorota Maciejewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 5M-Lift z siedzibą w Warszawie, ul. Stelmachów 29, NIP 524-162-08-76

Kto jest osobą kontaktową u Administratora?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kontaktować się z Dorotą Maciejewicz, e-mail: rodo@5m-lift.pl

W jaki sposób zbieramy dane?
Państwo przekazujecie nam swoje dane całkowicie dobrowolnie za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, poczty elektronicznej lub internetowego formularza zgłoszeniowego - w celu realizacji przez nas działalności handlowo-usługowej - w zakresie jaki Państwa interesuje.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?
Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?

 1. Cel przetwarzania to kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie, przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów.
 2. Cel przetwarzania to realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem, przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 535 kodeksu cywilnego,
 3. Cel przetwarzania to przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji, przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów,
 4. Cel przetwarzania to przyjmowanie, przetwarzanie rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów
 5. Cel przetwarzania to dochodzenie roszczeń przez Państwa lub względem Państwa jako klientów /reprezentantów klientów, przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów,
 6. Cel przetwarzania to wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji i dokumentacji, przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów.
 7. Cel przetwarzania to prowadzenie rachunkowości Administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych, przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

Komu są przekazywane Państwa dane osobowe?
W celu zapewnienia stosownej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, organizacyjne, logistyczne - tylko w zakresie niezbędnym umożliwiające realizację sprzedaży lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
 2. dostawcom usług księgowych w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości,
 3. dostawcom usług prawnych i wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 2. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
 3. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane?
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

Podstawa prawna przekazania informacji art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 04.05.2016 r., zwane: "Rozporządzeniem").

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie, aby usunąć informacje o nich z naszej strony internetowej proszeni są o kontakt z Administratorem adres mailowy: rodo@5m-lift.pl

Informacja o plikach cookies

 

 1. Nasz serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest 5M-Lift z siedzibą w Warszawie.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, dostępny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl
Call Now Button
stat4u